ÖDÜLLÜ BİRİKİM HAYAT SİGORTASI
ÖZEL ŞARTLAR


İşbu Sözleşme, bu Sözleşmenin parçasını oluşturan Başvuru Formu, Poliçe, Özel Şartlar, Hayat Sigortaları Genel Şartları, Ferdi Kaza Sigortaları Genel Şartları ve Poliçeye ait her türlü form, ek zeyilleriyle birlikte, sigorta sözleşmesinin tamamını oluşturur.

ÖZEL ŞARTLAR
1. TANIMLAR
Aşağıdaki tanımlar işbu Sözleşmede kullanıldıkları her yerde aşağıdaki anlamları taşıyacaktır.

1.1. Sigorta Ettiren
Prim ödemek suretiyle sigortalının menfaatini sigortacı nezdinde sigortalayan ve düzenlenen poliçede aynı başlık altında unvanı belirtilen tüzel kişi ya da adı-soyadı belirtilen ve medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişidir.

1.2. Sigortacı ya da Şirket
AEGON Emeklilik ve Hayat A.Ş.‟dir.

1.3. Sigortalı
Başvuru Formunda belirtilen ve Poliçe için başvurduğu an itibariyle en az on sekiz (18) ve en çok altmış beş (65) yaşında olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olan ve poliçede adı geçen Sigortalıdır.

1.4. Başlangıç Tarihi
Bu Sözleşmenin bağlı olduğu Poliçenin yürürlüğe girdiği tarihtir. Bu tarih, Poliçe üzerinde belirtilir.

1.5. Bitiş Tarihi
Poliçe üzerinde belirtilen ve poliçe süresinin dolması nedeniyle Poliçe kapsamındaki tüm teminatların kendiliğinden sona erdiği tarihtir.

1.6. Sigorta Bedeli
Poliçe üzerinde belirtilen ilgili Sigorta Yılı‟na ait teminat tutarıdır.

1.7. Poliçe Para Birimi
Poliçede belirtilen prim ve tazminat ödemelerinin baz alındığı ve poliçe kapsamında belirtilen tüm tutarların para birimidir.

1.8. Başvuru Formu
Poliçenin akdedilmesi niyetiyle doldurulup Sigorta Ettiren ve Sigortalı tarafından imzalanan ve işbu Sözleşme ve Poliçenin ayrılmaz bir parçasını oluşturan sigorta başvurusudur.
2 / 8

1.9. Lehdar
Vefat Teminatına bağlı vefat tazminatı ödemesi için Poliçe‟nin Lehdarlar bölümünde belirtilen şahıs ya da şahıslardır. Sigorta ettiren poliçe süresi içinde lehdar değişikliği yapma hakkına sahiptir. Ancak bu Poliçe çerçevesinde yapılacak hiçbir lehdar değişikliği, bu değişiklik Şirketin yetkili bir memuruna yazılı olarak ihbar edilmedikçe geçerli olmayacaktır. Başvuru formu üzerinde lehdar belirtilmemişse, lehdar olarak “Kanuni Varisler” kabul edilecektir.

1.10. Poliçe
Şirket tarafından tanzim edilen sözleşmeye taraf olan kişileri, sigortanın başlama ve bitiş tarihini, sigorta primini ve ödeme dönemini, sigorta ile temin edilen menfaatleri (teminat ve tutarları), tazminatın ödeneceği kişileri gösteren, bu özel şartlara konu olan belgedir.

1.11. Yıllık Düzenli Prim
Yıllık düzenli prim, tutarını sigorta ettirenin belirlemesi üzerine Başvuru Formu‟nda yazılmış olup, poliçede aynı başlık karşısında gösterilir. Yıllık düzenli prim, her poliçe yıldönümünde açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi yıllık oranında artırılır.

1.12. Vade Tarihi
Düzenli primlerin düzenli olarak ödendiği tarihtir. Vade tarihi, her ödeme döneminin başvuru formunda belirtilen başlama günüdür. Daha kısa olan aylarda söz konusu başlama günü yoksa, vade tarihi ayın son günü olarak kabul edilir.

1.13. Prim Ödeme Süresi
Poliçe üzerinde belirtilen ve Sigorta Ettiren‟in Poliçe için düzenli prim ödemekle yükümlü olduğu süredir.

1.14. Ödeme Dönemi
Düzenli primlerin ödenmesi aylık, 3 aylık, 6 aylık ya da yıllık taksitler şeklinde yapılabilir. Seçilen ödeme dönemine göre taksit şarjmanı uygulanmaz.

1.15. Birim
Sigorta ettirenlere ait birikimlerin değerlendirildiği “AEGON Türk Lirası Fonu No 1”ndaki her bir hisseyi belirtir.

1.16. Birim Bakiyesi
Poliçe hesabında bulunan toplam Birim sayısını belirtir.

1.17. Birim Fiyat
“AEGON Türk Lirası Fonu No 1”nda yer alan varlıklardan elde edilen kar payı tutarına göre günlük olarak belirlenen, beher Birim‟in değerini belirtir.

1.18. Kar Paylı Birikim
Birim Bakiyesi‟nin Birim Fiyat ile çarpılması suretiyle hesaplanan değeridir.
3 / 8

1.19. Ek Prim
Sigorta için belirlenen prim ödeme süresi boyunca prim ödeme dönemlerinde ödenmesi gereken düzenli primlerin dışında, poliçeye yatırılan ek prim tutarlarıdır.


2. TEMİNATLAR

İşbu Sözleşme, Poliçe üzerinde belirtilmek kaydıyla aşağıdaki teminatları, Poliçe üzerinde belirtilen tutarlar kadar içermektedir.

2.1. Ana Teminat(lar)
2.1.1. Vefat Teminatı
Hayat Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak kaydıyla; Sigortalının vefatı durumunda, vefat tarihi itibarıyla Poliçede belirtilen Sigorta Bedeli tutarı Poliçe‟nin Lehdar(lar)ına, ödenir. Kapsam dışında kalan durumlar Hayat Sigortası Genel Şartları‟nın A3. maddesindeki Sigorta Dışı Haller bölümünde belirtilmiştir.

2.1.2. Süre Sonu Prim İadesi
Poliçenin Bitiş Tarihi itibariyle poliçenin Vefat Teminatı kapsamında bir tazminat ödemesi yapılmamış olması, tenzil edilmemiş olması ve poliçenin feshedilmemiş olması koşulu ile, poliçe kapsamında bitiş tarihine kadar ödenmiş olan düzenli primler toplamının %5,5‟i Maliye Bakanlığı‟nın 06/11/2009 tarih ve 2009/2241 sayılı yazısı uyarınca stopaj kesintisi yapılmadan sigorta ettirene ödenir. Söz konusu uygulamanın değişmesi durumunda %9‟a kadar olan stopaj kesintisi şirket tarafından karşılanacaktır.

2.2. Ek Teminatlar / Seçenekler
2.2.1. Ek Prim Ödeme Hakkı

Bu ürün kapsamında düzenli prim ödemelerine ek olarak ek prim ödemesi imkanı da sunulmaktadır. Yatırılan ek ödemeler 3.4 maddesinde tarif edildiği şekilde yatırıma yönlendirilir ve Poliçe Birim Bakiyesine eklenerek değer kazanır. Ek prim ödeme tarihini takip eden üçüncü yılın sonunda, ek prim üzerinden yapılan gider payı kesintisinin 3.4.2 maddesinde tarif edildiği şekilde değerlendirilmiş karşılığı da Poliçe Birim Bakiyesine eklenir. Bunun haricinde, poliçe kapsamında bitiş tarihine kadar ödenen ek primler üzerinden Süre Sonu Prim İadesi Teminatı kapsamında her hangi bir prim iadesi yapılmaz. Ek prim ödemesi poliçenin son 4 yılı içinde yapılamaz. Ek prim ödemeleri ana poliçenin düzenli vadelerini kapatmaz ve ana poliçenin düzenli prim ödemesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Tenzil durumunda olan poliçenin öncelikle prim borcunun ödenerek yürürlüğe alınmasından sonra ek prim ödemesi söz konusu olabilir. Şirket, ekonomik koşulların değişmesi nedeniyle gerekli gördüğü durumlarda ek prim ödemesini kabul etmeme ve ürünü ek prim ödemesine kapatma hakkına sahiptir.


3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. Sözleşmenin Tamamı – Değişiklikler

3.1.1.İşbu Sözleşmedeki hiçbir değişiklik, Şirketin bir yetkilisi tarafından onaylanıncaya kadar ve onay işbu Sözleşme üzerine şerh edilmedikçe ya da iliştirilmedikçe geçerli
4 / 8
olmayacaktır. Hiçbir acente işbu Sözleşmeyi değiştirme ya da Sözleşmenin Hükümlerinden herhangi birini değiştirme yetkisine sahip değildir.
3.1.2. Sigorta Ettiren, poliçenin Başlangıç Tarihi itibarıyla Poliçede belirtilen Sigorta Bedeli tutarlarını tek taraflı olarak değiştiremez.

3.2. Poliçenin Yürürlüğe Girme Tarihi

İşbu Poliçe, Poliçede belirtilen Başlangıç Tarihi‟nde yürürlüğe girer ve yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir tazminat ödemesi olmaması koşuluyla; Poliçede belirtilen Bitiş Tarihine kadar, Poliçede belirtilen düzenli prim tutarlarının, yine Poliçede belirtilen Prim Ödeme Vadelerinde Prim Ödeme Süresi içerisinde ödenmesine devam edildiği müddetçe, yürürlükte kalır.

3.3. Yaşın Yanlış Beyan Edilmesi:

İşbu Sözleşmenin geçerliliğinin Sigortalının yaşına bağlandığı sair tüm hükümler saklı kalmak kaydıyla; Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan küçük beyan edilmesi durumunda, Poliçe çerçevesinde ödenecek tüm tutarlar, ödenmiş olan düzenli prim doğru yaş üzerinden alınmış gibi indirime tabi tutulacaktır. Sigortalının yaşının resmi kayıtlara göre olduğundan büyük beyan edilmesi durumunda, Şirket, bu nedenle fazladan ödenmiş olan düzenli primi iade edecektir. Sigortalının gerçek yaşının Poliçe ile sağlanan teminatın şirketçe verilmesine engel olması ya da ilgili düzenli prim veya primlerin kabul edilmesinden önce sona erecek olması durumunda, Şirketin, Sigortalının esasen teminat kapsamında olmadığı bu dönemler için, sorumluluğu Poliçe tarafından teminat kapsamına alınmayan bu dönemler için ödenmiş düzenli primlerin, yazılı talebi üzerine Sigortalı Ettirene iadesi ile sınırlı olacaktır.

3.4. Primlerin Birikime Yönlendirilmesi

3.4.1. Düzenli primden herhangi bir aracı komisyonu ya da gider payı kesintisi yapılmaz. Sadece 3.4.3 maddesinde belirtilen kesintiler yapılır. Düzenli primden yapılan kesinti alındıktan sonra geriye kalan net prim tutarı birikime yönlendirilir. Ek primden %10 gider payı kesintisi yapılır ve geriye kalan net ek prim tutarı birikime yönlendirilir. Ek primler üzerinden aracı komisyonu kesintisi veya her hangi bir risk kesintisi yapılmaz. Ek prim ödeme tarihini takip eden üçüncü yılın sonunda yapılan kesinti 3.4.2 maddesinde tarif edildiği şekilde poliçenin Birim Bakiyesi‟ne eklenir.

3.4.2. 3.4.1 maddesinde tarif edilen net düzenli prim tutarı, söz konusu düzenli primin tamamının Şirket hesaplarına intikal ettiği tarihteki Birim Fiyat üzerinden Birim alır. 3.4.1 maddesinde tarif edilen net ek prim tutarı söz konusu primin Şirket hesaplarına intikal ettiği tarihteki Birim Fiyatı üzerinden Birim alır. Söz konusu Birim‟ler Poliçe kapsamındaki Birim Bakiyesi‟ne eklenmek suretiyle, günlük kar payına tabi olmak üzere birikime yönlendirilir. 3.4.1 maddesinde tarif edilen Ek prim ödemesinde yapılan gider payı kesintisi ile de söz konusu primin Şirket hesaplarına intikal ettiği tarihteki Birim Fiyatı üzerinden Birim alınır. Bu birimler, ek prim ödeme tarihini takip eden üçüncü yılın sonunda poliçenin Birim Bakiyesi‟ne eklenir.

3.4.3. Vefat Teminatı ve Süre Sonu Prim İadesi Teminatı‟na ait kesintiler, Poliçe‟ye ödenen dönemsel düzenli primlerden düşülmek suretiyle tahsil edilir. Söz konusu teminatlara ait kesinti, ödenen düzenli priminin %7,5‟idir.
5 / 8

3.5. Kar Payı
3.5.1. Birikime yönlendirilmiş olan tutarlar “AEGON Türk Lirası Fonu No 1”nda günlük kar payına tabi olurlar. Söz konusu fon birimlere dayalı olup, fondaki varlıklardan elde edilen gelirler kar payı olarak Birim Fiyata günlük olarak yansıtılır. Bitiş Tarihi‟ne kadar devam eden poliçeler için net kar payının asgari yıllık oranı %2‟dir.

3.5.2. İşletme Masrafı: Birikimler üzerinden elde edilen yatırım gelirlerinin %15‟i oranında uygulanmaktadır.

3.5.3. Poliçenin vade geliminde sonlanması durumunda, ödenen düzenli ve ek primlerin Şirket‟imize intikal tarihi esas alınarak, sigortalıya yıllık %2 getiri garanti edilir. Poliçenin vade geliminden önce vefat veya tam ve daimi maluliyet ile sonlanması durumunda ise, elde edilen kar paylı birikim, en az yıllık,%2 getiri oranına göre hesaplanarak ödenir.

3.6. Satın Alma (İştira)
3.6.1. Sigorta Ettiren, Poliçenin bir (1) yıllık süreyi doldurması ve bir (1) yıllık düzenli sigorta priminin ödenmiş olması koşuluylaiştira hakkını elde eder. Sigortanın işlem tarihindeki Kar Paylı Birikim tutarı, talep etmesi halinde sigorta ettirene Şirket tarafından düzenli prim ödemelerinden oluşan Kar Paylı Birikim Tutarından aşağıdaki tabloda gösterilen kesintiler yapıldıktan sonra ödenir.
Poliçe Yılı Kesinti Oranı 2 %80 3 %60 4 %40 5 %20 6 ve sonrası %0
İştira kesintisi sadece düzenli primlerden oluşan kar paylı birikime uygulanacak olup, ek ödemeler iştira kesintisine tabi olmayacaktır.

3.6.2. Yukarıdaki tablodaki Poliçe Yılı, ödenmiş olan en sonuncu düzenli primin vadesinin bulunduğu Poliçe Yılı‟nı ifade eder.

3.7. Prim Ödemeden Muaf Sigorta (Tenzil) / Fesih
3.7.1. Sigorta ettirenin Başlangıç Tarihi‟nden itibaren 30 gün içinde yazılı olarak poliçenin feshini talep etmesi durumunda, tahsil edilmiş olan prim tutarları hiç bir kesinti yapılmadan Sigorta Ettiren‟e iade edilmesi suretiyle poliçe feshedilir.

3.7.2. Poliçenin bir (1) yıllık süreyi doldurmamış olması veya bir (1) yıllık düzenli sigorta priminin ödenmemiş olması durumunda, poliçenin düzenli primlerinden her hangi birinin kararlaştırılan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe feshedilir ve işlem tarihindeki düzenli prim ödemelerinden oluşan kar paylı birikiminden fesih kesintileri ve diğer yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan bedel ödenir. Fesih kesintisi sadece düzenli primlerden oluşan kar paylı birikime uygulanacak olup, ek ödemeler fesih kesintisine tabi olmayacaktır. Fesih kesintisi işlem tarihindeki kar paylı birikimin %90‟ı olarak uygulanır.

3.7.3. Poliçenin bir (1) yıllık süreyi doldurması ve bir (1) yıllık düzenli sigorta priminin ödenmiş olması koşuluyla, poliçenin düzenli primlerinden her hangi birinin kararlaştırılan vade tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde, poliçe prim ödemeden muaf sigorta (tenzil) haline dönüştürülmüş sayılır.

3.7.4. Poliçenin bir (1) yılını doldurması ve ilk bir (1) yıllık düzenli priminin ödendikten
6 / 8
sonra tenzil olması durumunda; Poliçe, tekrar yürürlüğe konulmaması halinde Poliçe Bitiş Tarihi‟ne kadar tenzil durumunda devam eder. Tenzil olan Poliçe kapsamındaki Poliçe Bitiş Tarihi‟ndeki ödeme 3.10 maddede belirtilen kurallara göre yapılır.

3.7.5. Tenzil durumundaki bir poliçede uygulanacak iştira oranları poliçenin sona erdirildiği ya da vade gelimi olarak sona erdiği tarih itibariyle değil, tenzil işleminden önce ödenmiş olan son primin ödendiği tarih itibariyle geçerli olan ve 3.6 numaralı maddede verilen iştira kesinti oranlarıdır.

3.7.6. Tenzil durumundaki poliçenin vefat teminatı kapsamında Kar Paylı Birikim ve Prim İadesi Teminatının vefat anındaki matematik karşılığı toplanarak ödenir.

3.7.7. Tenzil durumunda olan poliçenin öncelikle prim borcunun ödenerek yürürlüğe alınmasından sonra ek prim ödemesi söz konusu olabilir.

3.8. Borç Verme (İkraz)
3.8.1. Sigortacılık mevzuatı gereği, poliçenin bir (1) yıllık süreyi doldurması ve bir (1) yıllık düzenli priminin ödenmiş olması koşuluyla, talep etmesi halinde sigorta ettirene sigortanın işlem tarihinde yürürlükte olan teknik esaslara göre hesaplanan iştira bedelinin %80 „ine kadar borç (İkraz) verilebilir.

3.8.2. Sigorta Ettiren‟in yazılı talebi üzerine verilen borç, Poliçe‟deki Birim Bakiyesi‟nden düşülmek suretiyle ödenir. Düşülen söz konusu tutar, Birim sayısı bazında borç bakiyesi olarak takip edilir. Borç bakiyesi olarak tutulan Birim sayısının işlem tarihindeki değeri kadar bir tutarın ödenmesi durumunda borç geri ödenmiş (kapanmış) sayılır.

3.8.3. Borç ödenirken Birim Bakiyesi‟nden düşülen tutardan “Borç Ücreti” kesildikten sonra kalan tutar Sigorta Ettiren‟e ödenir. Borç Ücreti tutarı, asgari ücretin %5‟ini aşmamak şartıyla Şirket tarafından belirlenir

3.8.4. Borç bakiyesinin yukarıda belirtildiği gibi geri ödenmemesi durumunda, Süre Sonu Prim İadesi teminatı kapsamında herhangi bir ödeme yapılmaz.

3.9. Poliçenin Sona Ermesi
İşbu Poliçe aşağıdaki durumlardan hangisi daha önce gerçekleşirse sona erer:

(a) Poliçe'deki Bitiş Tarihinde,

(b) Sigorta Ettiren‟in düzenli prim ödemelerini yapmaması nedeniyle veya bir başka nedenle Poliçe‟nin fesholunduğu tarihte,

(c) Sigortacının, Sigortalının vefatı sonucunda tazminat ödenmesi halinde,

(d) Poliçe'nin iştira edilmesi halinde

3.10. Vade Gelimi
3.10.1. Yürürlükteki Poliçe‟nin Bitiş Tarihi‟nde vadesinin dolarak sona ermesi halinde, Bitiş Tarihi itibarıyla hesaplanan Kar Paylı Birikim Tutarı varsa yasal kesintiler yapılarak Sigorta Ettiren‟e ödenir.
Eğer Madde 2.1.2 kapsamındaki tüm şartlar sağlandıysa ve vadegelimi anında poliçenin prim borcu bulunmuyorsa, poliçe kapsamında bitiş tarihine kadar ödenmiş olan düzenli primler toplamının %5,5‟i Süre Sonu Prim iadesi olarak bu tutara eklenerek ödenir.

3.10.2. Tenzil durumundaki Poliçe‟nin Bitiş Tarihi‟nde vadesinin dolarak sona ermesi halinde, Bitiş Tarihi itibarıyla hesaplanan Kar Paylı Birikim Tutarı 3.6 maddedeki tabloda gösterilen kesintiler yapıldıktan sonra, varsa yasal kesintiler yapılarak Sigorta Ettiren‟e ödenir. Söz konusu kesintiler açısından, Poliçe Yılı ödenmiş olan
7 / 8
en sonuncu primin vadesinin bulunduğu Poliçe Yılı‟nı ifade eder.
Tenzil durumundaki bir poliçenin vade geliminde Süre Sonu Prim İadesi Teminatı kapsamında her hangi bir ödeme yapılmaz.

3.10.3. Poliçe‟nin bir başka nedenle Bitiş Tarihi‟nden önce sona ermiş olması halinde, Sigorta Ettiren‟e işbu “Vade Gelimi” başlığı altındaki ödeme yapılmaz.

3.10.4. Vade geliminde ödenen Kar Paylı Birikim Tutarı en az Garanti Edilen Birikim Tutarı kadar olur. Garanti Edilen Birikim Tutarı yatırılan primlerin şirketin hesaplarına intikal ettiği tarihten itibaren yıllık net %2 getiri oranıyla (bileşik hesaplama ile) artırıldığı tutardır. Söz konusu garanti sadece vade geliminde geçerli olup, bitiş tarihinden önce sonlanan poliçeler için geçerli değildir.

3.11. Sigortanın Tekrar Yürürlüğe Konulması
Düzenli primlerin ödenmemesi sebebiyle tenzil duruma düşen bir sigorta sözleşmesi, prim borçlarının Hayat Sigortası Genel Şartları madde C4 hükmüne uygun olarak ve şirketin belirleyeceği oranlardan faizleriyle birlikte ödenmesi ve sigortalının sunacağı sağlık raporunun şirket tarafından onaylanması şartıyla tekrar yürürlüğe konulabilir.

3.12. Tazminat Başvurusu
3.12.1. Tazminat talebine yol açabilecek bir olay hakkında azami otuz (30) gün içinde Sigortacıya yazılı başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru yapılırken, oluşan rizikoyu tanımlayacak tüm yeterli bilgiler de Sigortacıya iletilir. Ancak her halükarda tazminat talep süresi Türk Ticaret Kanunu ve Hayat Sigortası Genel Şartları‟nda düzenlendiği üzere 2 yılı aşamayacaktır.

3.12.2. Sigortacı başvuruyu alır almaz, tazminatın ispatı için istenen evrakları başvuru sahibine bildirecektir. İstenen evraklar, derhal Sigortacıya iletilmelidir.

3.12.3. Sigortacı, aşağıdaki belgeleri elde ettikten sonra sigorta tazminatını Sözleşme ve Eklerin maddelerine bağlı kalarak, makul bir inceleme süresinden sonra, tazminat ödemesine karar verilirse, Lehdar(lar)‟a ödeyecektir. Tazminatın değerlendirilmesi için gerekli belgeler:
• Nüfus idaresi tarafından verilecek tasdikli ve vukuatlı nüfus kayıt örneği (asıl),
• Ölüm nedenini açıklayan doktor raporu ve gömme izni (asıl/suret),
• Gaiplik halinde mahkemeden alınacak gaiplik kararı (asıl/suret),
• Veraset İlamı (asıl)
• Kaza Tesbit Tutanağı (vefatın kaza sonucunda olması durumunda)
(a)
Tüm tazminatlar ile ilgili olarak:
• Lehdar beyan formu ve Doktor beyan formu
• Sigortalı beyan formu
• 18 yaşından büyük varislerin imzalı beyan formu
• Sigortacının talep edebileceği tazminat ödemeleriyle ilgili diğer belgeler

3.12.4. Sigortacıya verilen bütün belgeler usulüne uygun olarak tasdik edilmelidir.

3.12.5. Sigortalının vefatı halinde tazminatlar) Lehdar(lar)‟a ödenir.

3.12.6. Eğer ölüm veya Maluliyet‟in sebebi kaza veya farklı bir adli olay ise, kaza tespit tutanağı ile ilgili adli makamlarca tanzim edilen ve ölüm, Maluliyet‟in durumu ve derecesini gösteren bir rapor da Sigortacı‟ya verilir.

3.12.7. Maluliyet ile ilgili diğer tüm tıbbi raporları Sigortacıya iletilecek ve Sigortacı tazminat talebini değerlendirirken gerekirse Sigortalıyı kendi hekimleri tarafından muayene ettirmeyi talep edebilecektir. Daimi maluliyetle ilgili tazminatlarda, tam teşekküllü bir Devlet Hastanesinin sağlık heyetince tanzim edilen ve Sigortacıya
8 / 8
verilmiş formlar üzerinde maluliyeti belgeleyen bir Sağlık Kurulu raporu da Sigortacıya tevdi edilecektir.

3.12.8. Sigortacı, bir tazminat başvurusunun işlem görmesi sırasında Sigortalıyı kendi hekimi tarafından muayene ettirme talep hakkına sahip olacaktır.

3.13. Tazminat Ödemesi

3.13.1. Vefat Tazminatı Ödemesi
Poliçe kapsamında vefat tazminatı ödemesi halinde, sigortalının vefat tarihi itibarıyla poliçe sona erer.

3.14. Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar
Hak sahiplerince aranmayan paralara ilişkin mevzuat uyarınca ödenecek bedeller, hak edilen tutar üzerinden ödenmekte olup, herhangi bir faiz ve/veya kazanç hesabına tabi tutulmamaktadır.

3.15. Poliçe Para Birimi ve Ödemeler
Sigorta düzenli ve ek primleri ve bu Poliçeye bağlı her türlü tazminat ödemeleri, Türk Lirası‟dır.